unsupported

 

ИНТЕРЕСНИ ВРЕМЕНА

с Иво Беров

5528 Посещения

Отговорността на Бойко Борисов за бедствията

Иво Беров

Отговорността на Бойко Борисов за бедствията

Иво Беров

 

Написах го на шега. Написах в обществената мрежа /фейсбук/ следното:

  

 „Значи държавата на Бойко Борисов не могла да види и опише повече от 20 язовира. Въпреки милионите, които изсипва за заплати на чиновниците си и въпреки програмата за наблюдение от 1 милион долара на разположение на МВР. Аз пък съм готов само за 50 000 лева да видя язовирите чрез гугълърта и да ги опиша всичките. Дори в пристъп на любородие съм готов за 5000 да го направя. Не, дори ще го направя безплатно, само премиерът, министърът и чиновниците му да си признаят пред всички, че са некадърници „

                                           

Излезе,обаче,че шегата никак не е чак толкова шеговита. И то не защото не е остроумна, или пък защото е неуместна, ами защото си е истина. Или поне е близо до истината. Само дето не става въпрос за един милион долара за наблюдение и надзор на водите, а за много повече. Като не броим онези осем милиона дадени на МВР и ДАНС за борба с природните бедствия,.

 Оказва се, че има още една служба, която се занимава тъкмо с това – с наблюдение и управление на водите. Службата се нарича БДУВ – Басейнова Дирекция за Управление на Водите. Тя си има дирекции, има си отдели, подотдели, началници, заместник-началници, има си планове, програми и проекти, има си регистри, документи и архиви, прави конкурси, участва в международни дейности си има всичко, което има в една осигурено с добри пари чиновническо учреждение. Учреждение, което без съмнение също е с милионен бюджет.

 Значи държавата е изхарчила за наблюдение и управление на водите не един или два милиона, а десетки милиони.

Но не успя нито да види, нито да предотврати разрушенията от същите тия води.

  А точно в тази служба -  Басейнова Дирекция за Управление на Водите /БДУР/ има дори цял един отдел за Управление на Риска от Наводненията.

Като в задачите на този отдел влизат :

-         предварителна оценка за риска от наводненията

-         информиране на обществеността за риска от наводненията.

-         Има също и приложения – карти и снимков материал за минали наводнения.

Има и карти за потенциални /възможни/ наводнения. Има и раздел „отговорност и компетентни органи”

 Една вметка : Бих разгледал  съдържанието на всичките тези карти и оценки за риска от наводнения, а също раздела „отговорност и компетентни органи”. Само че те се четат с програма пидиеф, каквато аз нямам и не искам да си стоварвам на компютъра. А освен това защо не го направят всичките онези журналисти и журналистки, които непрекъснато дрънкат за търсене на отговорност, които се тюхкат за съдбата на селяните от село Бисер, които следват президенти и министри в безсмислено-тъпанарските им обиколки на пострадалите селища и които прехласнато слушат тъпанарско-безсмислените им лакърдии и обяснение за случилото се.

И още нещо – същата тази служба БДУВ има за задача да следи и управлява водите тъкмо там, където стана наводнението – Югоизточна България. Като общите й задачи са :

1. контрол на състоянието и проводимостта на речните легла и на заустващите съоръжения;

2. контрол на извършваните дейности в речните легла;

3. контрол на състоянието и правилната експлоатация на водовземните съоръжения, съоръженията за използване на повърхностните и подземните води и съоръженията за измерване на водните количества;

4. контрол на изпълнението на условията на издадените разрешителни по Закона за водите с изключение на разрешителните за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води;

5. контрол на количеството и качеството на водите;

6. контрол на поддържането на минимално допустимия отток в реките;

7. контрол на собствения мониторинг на водите;

8. контрол на изпълнението на задълженията за заплащане на таксите по Закона за водите;

9. контрол на спазването на забраните и ограниченията в границите на санитарно-охранителните зони;

10. пломбиране водомерите за отчитане на използваните водни количества от подземни води, както и показанията на измервателните устройства за повърхностни води и за съоръженията за заустване на отпадъчни води;

11. създаване и поддържане на база данни за извършения от басейновата дирекция контрол;

12. контрол на сигнали и жалби относно нарушения на Закона за водите;

13. контрол на условия и изисквания в издадени от министъра разрешителни по Закона за водите, решения по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и разрешителни за предотвратяване, ограничаване и контрол на замърсяването, когато за контрол е оправомощен директорът;

14. подготовка за представяне на министъра на околната среда и водите ежемесечна и годишна информация за резултатите от извършената контролна дейност.

Тутакси възниква подозрението, че тази служба, като повечето български служби не си е свършила работата.

Не е точно така обаче. Тя си има отчет за свършената дейност. В този отчет подробно са описани всичките й проверки. А тя проверки е вършила. Ако не за друго, за да налага глоби и да прибира пари. В отчетите й има всичко – и проверка на водомери, и проверка на язовири, и проверка на речни задръствания. Ето само един пример, взет от отчетната дейност на службата :

 „ В момента на проверка се констатира, че в речното корито на река Тикленска, в участък от десния бряг след моста за с. Козарка, преди влива в река Неделинска, в местността Каменица, землище с. Крайна, общ. Златоград са изсипани и депонирани земни маси около 250 м3 от фирма  ЕТ "ВЕСДАН", гр. Неделино. в нарушение е чл.143, т3 от Закона за водите, които забранява използването на речното легло за депо на земни маси. Де се отстранят от речното корито натрупаните и депонирани земни маси и се възстанови естественото състояние и проводимостта на речното корито до 16.05.2010г

 Отделен е въпросът дали натрупванията по речното легло на река Трикленска са отстранени. Но службата все пак е проверявала. И е проверява всичко – реки, язовири, кладенци, водомери. Съставяла е актове, събирала е пари. А освен това е осведомявала и своите началници. Точно според точка 14 от общите и задачи :

 „Подготовка за представяне на министъра на околната среда и водите ежемесечна и годишна информация за резултатите от извършената контролна дейност”.

 Защото БДУВ е подчинена на министъра на околната среда и водите.

 И му дава информация за своята дейност. Всяка година. И всеки месец.

Изниква въпросът.

Защо тази служба въобще не се споменава от медиите. Защо никой не провери дали е предупреждавала за състоянието на язовир Иваново. Дали е предупредила за опасностите ? Защо мълчи министърът, който управлява БДУВ. И водите.

И още нещо. Нещо изключително важно – защо българският министър-председател въобще не споменава за съществуването на БДУВ. Но пък подхвърля, че има 20 неизвестни и неописани язовира.

Какви ти 20 неизвестни язовира – БДУВ е описала едва ли не всяко кладенче в Югоизточна България.

Защо българският премиер нищо не спомена за тази служба ли ?

Отговорът най-вероятно е едновременно простичък, смешен и страшен.

Ами нищо не е споменал за нея, защото въобще не е подозирал за съществуването й. А е възможно и все още да не подозира.

Смешното и страшното идват от там, че работата на един премиер е да чете.

И не става дума да чете критика на чистия разум, диалектика, онтология, Кант, Хегел или Киркегор. Не става въпрос за Буковски и Пратчет.

Дори за Винету не става въпрос.

Става въпрос за документи и справки.

Един премиер трябва да прочита дневно около 200 страници документи -  справки, предложения, виждания, концепции, доклади, оплаквания, донесения съобщения и какво ли не.

Разбира се, без да влиза в излишни подробности.

За тази цел той трябва да е изработил читателски умения. Тоест трябва да си е изработил способността веднага да отделя същественото от несъщественото, да може веднага да прецени на какво да обърне внимание и какво да подмине, какво и на кого да възложи за преценка, уточняване и вземане на решение.

Само че премиерът на република България господин Бойко Борисов няма тези читателски умения.

Защото библиотеката на българския премиер господин  Бойко Борисов се състои от една негова фуражка и много снимки в които са увековечени величествените му състояния. А същи от пет-шест книги за които е много съмнително, че въобще някога е отварял.

Така че БДУВ или която и да било друга служба може да си е писала донесенията до Министерството на околната среда и водите, министерството може да си е писала донесенията до премиера на република България, но премиерът да не ги е прочел тези донесения.

Защото е нямал читателски умения, човекът.

Или защото е бил зает.

С рязане на ленти. И с фръцкане пред радиа и телевизори.

Няма съмнение.

 Министерският съвет, министрите и министър - председателят са имали всички сведения за състоянието на язовир Иваново.

Само че не са им обърнали внимание. Не са ги прочели. Или не са разбрали за какво става въпрос. Или са били заети.

Като най-зает е бил министър-председателят на република България.

Знае се с какво.

Ама не се знаело дали общината, или военното министерство са били собственици на язовира, кой на каква част от язовира е бил собственик и затова си общината и Военното министерство си прехвърляли отговорността за пропуканата стена и повредения котел.

Това кой е бил собственик в случая няма никакво значение. Общината и Военното министерство могат да си водят с години дела за собственост. Съдът може с години да не вземе решение. Язовирът, обаче,  се срутва за секунди или за минути. Пукнатината в язовирната стена няма да чака решението на съдебните спорове.

 Състоянието на язовира е заплаха живота и здравето на хората. То е заплаха за националната сигурност. И с него трябва да се заемат тези, които са отговорни за тази национална сигурност.

Отговорен за националната сигурност в България е министър председателят й – Бойко Борисов.

Който има на свое разположение всичко. Има нужната информация /сведения/, има хиляди хора на заплата, има на подчинение съответните служби / ДАНС, което значи Държавна Агенция за Национална Сигурност/, има на разположение съответните министерства, има милиони левове, долари и евра, дадени му от българските и европейските данъкоплатци тъкмо заради националната сигурност на страната  и следователно премиерът й просто трябва да си свърши работата.

Или пък ако има негови хора, които не са я свършили, не са го уведомили, или са го подвели,  да ги уволни. Веднага. Заради загиналите при бедствието хора и заради справедливостта.

 Това са прости и ясни неща. Обществото ни, обаче, кой знае защо не ги разбира. И отвсякъде се точат напоителни и безсмислени скудоумия за природните стихии, за общата отговорност и всякакви подобни тъпни.

Обществото ни сякаш е изпаднало в ступор. /Двигателно вцепенение, обездвижване при запазване на съзнанието, според речника/. Обществото ни не е изумяло съвсем, но е вцепенено, не разбира какво му се случва и не е в състояние да взема никакви решения.

Хората сякаш още не могат да повярват, че тяхната надежда Бойко Борисов е един неОправен полуневежа и полунеграмотник, който просто не може да се справи с най-простичките си задачи.

И накрая – едно заключение от проверка на БДУВ :

  „ В община Хасково, река Книжовница, река в землището на село Книжовник – Не се извършва водовземане, бентът е разрушен, напорният тръбопровод също, помпата е демонтирана. „

Заключението е направено миналата година.

 И сега ако там стане нещо и пострадат хора кой ще е виновен ? Оправен ли е разрушения бент ?

Ето какво трябва да проверят медиите, вместо да следват разните му президенти, премиери, комисари и министри в безсмислено-пропагандните им шетни из пострадалите селища.

 basein

  Знае ли Бойко за съществуването на тази служба ?

biboiko2

 Библиотеката на министър-председателя на република България

 

Още статии от този автор